Tyhjä liiketontti muutetaan asumiseen Soukassa

Rakentamattoman liiketontin muuttaminen asuinrakentamiseen etenee Ylä-Soukassa. Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt Ylä-Soukka B:n asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen. Espoon kaupunki tekee maankäyttösopimuksen Kiinteistö Oy Kaskilaaksontie 7:n kanssa.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kaskilaaksontie 7:n liiketontin lisäksi myös viereisen pysäköintialueen sekä osan katualuetta. Kaavamuutoksen myötä tontin rakennusoikeus nousee merkittävästi.

Asemakaavan muutos sallii enintään seitsemän kerroksisen asuintalon rakentamisen. Pysäköintipaikat sijoitetaan asuinrakennuksen kahteen alimpaan kerrokseen. Nykyisen yleisön parkkialueen autopaikat siirretään kadun varteen Kaskilaaksontiellä. Kadunvarsipaikat rakennetaan Kaskilaaksontien parannusurakan yhteydessä.

Uusi asuinkerrostalo sijoittuu 500 metrin päähän Soukan tulevasta metroasemasta. Tyhjä liiketontti on luonnontilainen ja kallioinen metsärinne.

Asemakaavan muutosehdotus herätti vuonna 2016 laajaa vastarintaa Soukassa. Yleisön nähtävänä olleesta kaavaehdotuksesta jätettiin 11 muistutusta. Muistutukset sisälsivät yli 200 allekirjoitusta.

Muistutuksissa vaadittiin pääsääntöisesti kaavamuutokset peruuttamista tai suunnittelualueen muuttamista virkistysalueeksi. Perusteena esitettiin muun muassa rakennuksen soveltumattomuus alueelle ja uudisrakentamisen aiheuttamat näkymä- ja varjostushaitat, kerrotaan tuoreessa kaupunginhallituksen pöytäkirjassa.

Muistutusten jälkeen Espoon kaupunkisuunnittelutoimi laski asuintalon suurinta sallittua kerroslukua kahdeksasta seitsemään. Lisäksi uudistalo pyrittiin muutenkin sovittamaan paremmin lähistön nykyiseen rakennuskantaan.