Vantaan kaupunki selvitti varhaiskasvatusoikeuden muutoksen vaikutukset

Vantaalla otettiin käyttöön 20 tunnin varhaiskasvatuspalvelu elokuussa 2016 uuden varhaiskasvatuslain myötä. Toukokuussa 2017 Vantaan kaupunki teetti selvityksen varhaiskasvatusoikeuden muutoksen lapsi- ja sukupuolivaikutuksista.

Osapäiväistä eli päivittäin neljän tunnin ajan toteutettavaa varhaiskasvatusta on elokuusta 2016 alkaen järjestetty kaikissa päiväkodeissa. Kysely toteutettiin osa-aikaisen varhaiskasvatuksen lapsille, huoltajille, henkilöstölle ja hallinnon henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi 290 huoltajaa, ja vastausprosentti oli 25.

Selvityksen perusteella 71 prosenttia kaikista vastanneista huoltajista suhtautui muutokseen neutraalisti tai myönteisesti. Muutoksen koettiin vaikuttavan kielteisesti perheen arjen sujuvuuteen, esimerkiksi tilanteessa kun kotona on hoidettavana toinenkin lapsi. Muutoksen koettiin hankaloittavan kotona olevan huoltajan työllistymistä esimerkiksi lyhyisiin sijaisuuksiin. Vastaajien mielipiteet jakautuivat kuitenkin voimakkaasti – muutos on koettu eri perheissä eri tavoin.

Vanhemmat kokivat lapsen jäävän paitsi jostain merkittävästä

Avovastausten perusteella huoltajat kokivat aiempaa lyhyemmässä varhaiskasvatuspalvelussa olevan lapsen jäävän paitsi jostain merkittävästä. Kuitenkin lapsen koettiin olevan tyytyväinen siihen, että aikaa olla kotona oli aiempaa enemmän.

Henkilöstön vastauksissa muutoksen vaikutus nähtiin myönteisimpänä uusina aloittaneiden lasten kohdalla verrattuna lapsiin, joiden palvelu eli hoitoaika muuttui muutoksen seurauksena.

Lasten haastattelun perusteella lapset itse olivat pääsääntöisesti osapäiväiseen varhaiskasvatukseen tyytyväisiä, kunhan se mahdollistaa pysyvät kaverisuhteet ja leikkimisen.

Kysely toteutettiin ensimmäisenä vuotena muutoksen jälkeen, mikä heijastuu kyselyn tuloksiin. Tulosten perusteella esimiehet ja henkilöstö ovat kokeneet muutoksen läpiviennin työläänä. Esimiehet arvioivat toiminnan organisoimisen uudessa tilanteessa haasteellisimmaksi.