Ikääntyneiden kuntouttavassa hoitotyössä tärkeää on ennakointi

Hoitoon ja kuntoutukseen kannattaa hakeutua jo ennen kuin toimintakyky laskee ja lihasvoimat heikkenevät. Erityisesti muistisairaiden kuntouttava hoitotyö tulisi aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Apua haetaan usein vasta sairastumisen tai sairaalajakson jälkeen. Yhteydenotot tulevat usein omaisilta, jotka huolestuvat läheisestään, kertoo Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta.

Syitä arjessa selviytymisen heikentymiselle voivat olla muun muassa:
Tasapainovaikeudet ja liikunnan puute
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet
Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
Leikkaukset
Muistin- ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
Etenevät neurologiset sairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan hoitotyön ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:
Kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
Lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
Parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
Vähentyneet käytösoireet muistisairailla
Kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta

Lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

Tarja Ahlmanilla on pitkä työkokemus muistisairaiden ja ikäihmisten hoitotyöstä ja kuntoutuksesta. Hän tarjoaa palveluita yksityisesti ikäihmisille ja muistisairaille kotiin sekä hoitokoteihin saman tutun turvallisen hoitajan antamana. Lisäksi hän auttaa kodin askareissa ja tekee paljon muutakin.
Asiakas saakin kotiinsa juuri sellaista palvelua, jota tarvitsee ja haluaa. Kotipalvelu voi tarjota asiakkaalle myös seuraa ja virkistystä hänen omien tarpeidensa mukaan. Yksilöllisessä ja sydämestä lähtevässä palvelussa korostuu kuntouttava työote, jolla pyritään edistämään ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollistamaan itsenäinen elämä omassa kotona, kuvailee Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta.

Tutkimusten mukaan kokonaisvaltainen kuntouttava hoitotyö ja kotikuntoutus ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti esimerkiksi ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemistä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Kotikuntoutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet.
Tästä syystä kuntouttavan hoitotyön sekä kotikuntoutuksen tärkeydestä ei voida koskaan puhua liikaa, koska se auttaa löytämään keinot, miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Esimerkiksi lihasvoiman heikentyessä liikkuminen vaikeutuu ja tasapainon ongelmat lisäävät kaatumisriskiä. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa, toteaa Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta.

Sairaalasta kotiutuminen on yksi keskeisimpiä toipumisvaiheen asioita, joita moni seniori elämänsä aikana joutuu kohtaamaan. Onnistunut kotiuttaminen on avainasemassa toipumisessa ja se määrittelee monen seniorin tulevaisuuden. Kuntouttavan hoitotyön avulla seniorin toimintakyky palautuu, kivut lievittyvät sekä toipuminen sairaudesta nopeutuu huomattavasti. Näin toimien mahdollistetaan nopea palautuminen takaisin normaaliin elämän pariin.

Ikäihmisten olisikin tärkeää määrittää, mille toimintakyvyn tasolle hän haluaa toipumisessaan ja kuntoutumisessaan tähdätä?

Hyvä testikysymys onkin: mistä olet joutunut luopumaan? Kuntouttavan hoitotyön avulla kerran menetetyn kyvyn tai harrastuksen voi saada takaisin elämäänsä. Liian monet eivät vaan uskalla toivoa parempaa, vaikka siihen olisi mahdollisuus, Tarja Ahlman kuvailee.
Ikäihmisten terveyden edistämisessä ja muistisairauksien hoidossa myös säännöllinen, monipuolinen ja terveellinen ravinto on keskeistä. Toimintakyvyn ylläpitäjinä päivittäisen ruuan ja juoman riittävä määrä ja laatu ovat tärkeitä, esimerkiksi kaatumisten ehkäisemiseksi. Jos yksipuolinen ruokavalio jatkuu pitkään arjen tottumuksena, se voi myötävaikuttaa myös muistisairauden etenemiseen ja ilmetä muutoksina käytöksessä.
Ikäihmisten terveelliseen ruokavalioon kuuluvat monipuolinen ruoka ja säännölliset ateriat. Ruuan pitäisi myös maistua hyvältä ja tuottaa hyvää mieltä. Ruoka voidaan valmistaa ikäihmisen toiveiden mukaan, joko valmiiksi tarjolle tai yhdessä iloisesti kokkaillen. Maukas ja ravitseva ruoka on voimaksi, nautinnoksi ja iloksi jokaiseen virkeään päivään, muistuttaa Tarja Ahlman.

Muistisairauksien kuten Alzheimerin ja vaskulaaridementian etenemistä voidaan tutkitusti myös hidastaa ja ennaltaehkäistä. Esimerkiksi Alzheimerin taudin edetessä muistisairaalla ilmenee usein vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja sen vaikeimmassa vaiheessa saattaa ilmetä esimerkiksi puheen ymmärtämisen tai puhumisen vaikeutena. Kun kuntouttava hoitotyö ja seuranta aloitetaan heti, voidaan muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti. Riittävän varhain aloitettu kuntoutuminen myös ehkäisee kaikkiin muistisairauksiin liittyviä käytösoireita.
Kotikäynneillä arvioidaan myös muistisairaan terveydentilaa ja tehdään erilaisia toimintakyky – muistitutkimuksia sekä annetaan yksilöllistä ohjausta asiakkaalle ja omaisille. Diagnoosin saaneiden asiakkaiden parissa hän tekee kuntouttavaa työtä, jonka tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden ja elämänhallinnan ylläpitäminen ja lisääminen hänen omassa toimintaympäristössään eli kotona, kertoo Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta.

Kuntouttavassa hoitotyössä syntyvä kontakti ja liike auttavat muistisairasta hahmottamaan kehonsa paremmin sekä rauhoittavat ja virkistävät mieltä. Tarja Ahlman toteaa kuuntelevan, sydämellisen ja jokaista muistisairasta kunnioittavan kohtaamisen olevan olennainen osa kuntouttavaa hoitotyötä.
Tarja Ahlman painottaa muistisairaiden kunnioittavaa kohtaamista hoitoalan ammattilaisille pitämissään koulutuksissa. Uskon jokaisen ihmisen olevan tärkeä ja ainutlaatuinen ja tämän periaatteen mukaisesti noudatan kaikessa toiminnassani kunnioitusta jokaisen ihmisen kallisarvoista elämäntarinaa ja ihmisarvoa kohtaan. Jokaiselle meistä on myös löytynyt vuosien varrella ne omat tärkeät ja mieluisat asiat, jotka ovat tuoneet iloa ja voimaa elämän eri tilanteisiin. Haluankin työlläni mahdollistaa, että ne kuuluvat tänäänkin kaikkien arkeen, ikään ja toimintakykyyn katsomatta.

Tästä syystä ikäihmisten ja muistisairaiden kuntouttavan hoitotyön palveluille on runsaasti tarvetta. Kotikäynneillä voidaan myös kartoittaa koko perheen tarpeet ja antaa ohjausta muistisairaan ihmisen oikeuksista ja etuisuuksista. Jos ketkään, niin juuri nämä potilaat tarvitsevat meidän kaikkien suojaa ja turvaa.

Tarja Ahlman on ikäihmisten kuntouttavan hoitotyön ja muistia tukevan kuntoutuksen asiantuntija. Hän on ollut mukana useassa ikäihmisten kuntoutushankkeessa Helsingissä ja Vantaalla sekä lisäksi toimii myös kouluttajana. Vapaa-ajalla Tarjan voi tavata sen sijaan kuntosalilla tai golf-kentällä.

Tukea kotona asumiseesi ja arjessa selviytymiseen saat soittamalla numeroon 0407791731 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tarja.ahlman@gmail.com www.turvallistaarkea.fi