Kirkkonummen Sarvvikin asemakaavat lainvoimaiseksi

Sarvvikinportin asemakaava ja Sarvvikin asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavat tammikuussa 2019. Kunnanvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset joulukuussa 2019.

– Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä pyydettiin valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt tehdyn jatkovalituksen, joten Sarvvikinportin asemakaava ja Sarvvikin asemakaavan muutos on saanut kokonaisuudessaan lainvoiman, kuulutti Kirkkonummen kunta nettisivullaan toukokuussa 2021.

Osa Sarvvikinportin ja Sarvvikin kortteleista on saatettu kunnan mukaan voimaan jo kesäkuussa 2019.

Kaava-alue sijaitsee Kirkkonummella Länsiväylän eteläpuolella sisältäen Finnträsk-järven itäosan ja Sarvvikin asuntoalueen länsiosan kahdeksan korttelia. Sarvvikin vanhaa asemakaavaa muutettiin koska kunta halusi vaihtaa nämä korttelit pientalovaltaisesta asuntorakentamisesta kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Kaava mahdollistaa Sarvvikiin noin 1200 uutta asukasta.

Länsiväylän eritasoliittymän läheisyyteen on tarkoitus toteuttaa Sarvvikinportin kerrostalovaltainen asuinalue.