Laakson sairaalan alueelle kaavaillaan uutta rakentamista

Laakson sairaalan aluetta koskeva asemakaavan muutosehdotus on valmistunut. Kaavaehdotus mahdollistaa uusien sairaalarakennusten rakentamisen sekä vanhojen, arvokkaiden sairaalarakennusten suojelun.

Lisäksi kaavaehdotus sallii sairaalan uuden pääajoyhteyden, maanalaisten yhteyksien sekä kalliotiloihin suunniteltujen pysäköintipaikkojen, huoltotilojen ja saattotilojen rakentamisen.
Laakson sairaalan alueelle on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli Husin psykiatrinen sairaalahoito. Lisäksi Laaksoon aiotaan keskittää Husin vaativaa neurologista kuntoutusta ja Helsingin sairaalan palveluja sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita. Uusien tilojen tarve on kiireellinen.

Kaiken kaikkiaan uusia tiloja voisi asemakaavan muutosehdotuksen mukaan rakentaa sairaalan alueelle noin 140 000 kerrosneliömetriä. Sairaansijoja on suunnitteilla noin 930, ja ne sijoittuvat uudisrakennuksiin. Poliklinikkatiloja sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloja on suunnitteilla suojeltaviin rakennuksiin. Mikäli koko sairaala rakennetaan, kokonaisuus vastaisi kooltaan noin neljää Uutta lastensairaalaa.
Kaavamuutoksen tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja seudullisesti hyvin saavutettavissa olevalle paikalle.

Laakson sairaala-alueen uusi päärakennus on tulossa Urheilukadun varresta purettavien asuinkerrostalojen ja terveyskeskusrakennuksen tilalle. Tontin pohjoisosissa olevat arvokkaat 1920-30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset, 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto ja niihin liittyvä sairaalapuutarha on tarkoitus suojella. Vanhat sairaalarakennukset on tarkoitus peruskorjata muun muassa poliklinikkakäyttöön.